Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de huur van de villa

Inleiding
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Marc Steketee in deze te noemen de verhuurder: degene die de villa aanbiedt, wonende aan de J.A. v/d Goeskade 63, 4461 BJ te Goes mobiel 06-24848939.
b. Hoofdhuurder: de wederpartij van de verhuurder, zijnde degene te wiens behoeve de huur is bedongen en derhalve degene, die de villa huurt. De villa wordt uitsluitend voor recreatieve doeleinden verhuurd.


Artikel 1: Totstandkoming huurovereenkomst
1.1 De huurovereenkomst komt tot stand doordat de hoofdhuurder het aanbod van de verhuurder aanvaardt. Aanvaarding kan zowel telefonisch, als per e-mail. Iedere aanvaarding wordt bevestigd door middel van een bevestigingsmail. De hoofdhuurder dient zijn persoonlijke gegevens die vermeld staan op de boekingsbevestiging altijd goed te controleren.
1.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een huurovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1.3 Na de reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, per mail naar u toegezonden. Uw (aan)-betaling is tevens uw reserveringsopdracht.

Artikel 2: Prijzen
2.1 De huurprijzen zijn INCLUSIEF boekingskosten , de kosten van energie en lokale belastingen maar EXCLUSIEF de bijkomende servicekosten van de eindschoonmaak. Deze kosten bedragen € 75,--

Artikel 3: Betaling
3.1 De huursom moet uiterlijk 1 week voor de dag van aanvang worden voldaan.
3.2 Indien de huurovereenkomst binnen 1 maand voor de dag van aanvang tot stand komt, moet de gehele huursom worden voldaan binnen 7 dagen na de totstandkoming.
3.3 Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd waarna voor de hoofdhuurder de annuleringsregels gelden.

Artikel 4: Maximaal aantal personen
4.1 Maximaal 6  personen mogen in, of op het perceel van, de villa overnachten. Dat aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de molen zonder aanspraak op restitutie van de huursom geweigerd.
4.2 Meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Uitzonderingen geschieden altijd in overleg en toestemming kan uitsluitend schriftelijke gegeven worden.

Artikel 5: Aankomst- en vertrektijden
5.1 De aankomsttijd is te allen tijde in overleg. Bij aankomst afwijkend van het overeengekomen tijdstip dient u een telefonische afspraak te maken met de verhuurder. Bij aankomst wordt u opgevangen door de verhuurder of een derde.
5.2 De villa dient schoon en in ordelijke staat te worden opgeleverd. Op- en aanmerkingen en geconstateerde beschadigingen dient u binnen 24 uur aan de verhuurder kenbaar te maken.
5.3 Het tijdstip van vertrek is uiterlijk 10.00 uur of in overleg met verhuurder.  De verhuurder zal door haar geconstateerde beschadigingen binnen 24 uur aan u melden en u aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Verplichtingen van de huurder / Zorg voor de villa en omgeving - beschadiging - eindschoonmaak - aansprakelijkheid
6.1 De gehuurde villa dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust en omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de villa worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.  
6.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan gehuurde molen en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na uw vertrek geconstateerd wordt.
6.3 Schoonmaak. De villa dient bij uw vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Meubilair welke verplaatst zijn, dienen weer op hun eigen plaats teruggezet te worden. Serviesgoed met toebehoren dienen opgeruimd te zijn. De verhuurder zal een eindschoonmaak uitvoeren. De kosten hiervoor komen voor rekening van de hoofdhuurder.
6.4 Linnengoed in de vorm van dekbedhoezen, hoeslakens, slopen, hand- en theedoeken zijn aanwezig. Deze dienen bij vertrek allen verzameld te zijn in de badkamer.
6.5 Wettelijke aansprakelijkheid. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren.

Artikel 7: Wijzigingen door de huurder
7.1 Tot 14 dagen voor de dag van aanvang kan de huurder om wijzigingen in de huurovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht.
7.2 De wijzigingskosten bedragen 15 euro per wijziging.
7.3 Vanaf 14 dagen voor de dag van aanvang is wijzigen niet meer mogelijk.

Artikel 8: Annulering door de huurder
8.1 Bij annulering is de hoofdhuurder de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering vanaf de dag van reservering tot 28 dagen voor de dag van aankomst: 30% van het huurbedrag.
  • bij annulering vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de dag van aankomst: 60% van het huurbedrag
  • bij annulering  vanaf de 14e dag tot aan de dag van aankomst 90% van het huurbedrag.
  • bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag.

8.2 Een huurder die is verhinderd en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon voorstellen om zijn plaats in te nemen op de volgende voorwaarden:

  • de andere huurder voldoet aan alle in de huurovereenkomst verbonden voorwaarden.
  • het verzoek kan tot uiterlijk 7 dagen voor de dag van aankomst worden ingediend.
  • dat van de andere huurder een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennis genomen van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.

8.3 De wijzigingskosten bedragen 50 euro.

Artikel 9: Annuleringen door de verhuurder
9.1 De verhuurder kan de huurovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van een eventueel reeds betaald gedeelte van de reissom.
9.2 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enz.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de verhuurder
10.1 De verhuurder is gehouden tot de goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.2 Bij de door de verhuurder aangeboden huur van molen, aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid, behoudens uit opzet of grove schuld, voor enigerlei schade, direct of indirect.
10.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de huurovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de huurder, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de huurder.
10.4 De verhuurder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringsmaatschappijen dekking plegen te verschaffen, of voor schade die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt.
10.5 In geval de verhuurder aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de huursom.
10.6 De verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q storingen in en om de molen van water- en/of energiehuishouding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enz.
10.7 De verhuurder kan met betrekking tot geluidshinder, bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen e.d. rondom de molen voor zover die vooraf niet aangekondigd zijn, geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
10.8 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond de woning .


Goes, april 2010